Köpekontrakt Johan Anton Johansson


                     

 

 Utdrag av Lagfartsprotokollet hållet å lagtima Winter tinget med

Lycksele Tingslags å tingsstället vid Lycksele kyrka den 19 mars 1886.

 

                                                                  § 33.

 

SD.  Genom Länsmannen W Lundqvist läto Anders Bernhard Johansson och hans hustru
Eva Backlund anhålla om lagfart å 9/128 mantal No: 2 Siksele,
på grund av följande härvid ingivna avhandling:

” Till min son Anders Bernhard Johansson och dennes hustru Eva Backlund upplåter och försäljer jag härmed 9/128 dels mantal eller en fjärdedel av mitt ägande Kronoskattehemman

9/32 mantal No:2 Siksele i Lycksele socken, med andel efter skattetalet uti allt vad till hemmanet nu lyder och framdels tillvinnas kan i åbyggnader, åker, äng, mark och skog, emot en av oss överenskommen och betingad köpesumma stor ettusen / 1000/ Kronor, som utbetalas till Konsul L. Glas i Umeå sterbhusdelägare såsom avbetalning i min intecknade gäld, och således varda kvitterade, samt följande villkor i övrigt, varföre inteckningsrätt förbehålles nämligen.

Under min återstående livstid skall till mig årligen utgöras, 3 fot Korn och 1 fot råg av strid säd, 5 kg kaffe, 1 kg kardus, 3 fot vadmal, 6 fot damestik, 1/4 del uti 1 par skor, 1 får att slakta och 1 att klippa, skjuts till och från sockenkyrkan 2 gånger om året samt därförutom
1/4 kanna sötmjölk dagligen;
Till boningsrum kammaren i övre manbyggningen med 1/4 i behövlig upphuggen ved, för övrigt skötsel och vård samt ett i alla passande och anständigt uppförande på min ålderdom.

På dessa villkor äga köparna, vilka skola respektera det av mig med Sandviks Aktiebolag upprättade köp om femtio års avverkningsrätt till hemmanets skog samt förmala den av dem utgörande säden, genast tillträda sålunda sig förvärvade 9/128 mantal av No:2 Siksele, samt  deri när de för gott finna söka och på egen bekostnad vinna lagfart.

Härav 2 ne exemplar upprättade och underskrivna, därav vi tagit ett vardera försäkras

Siksele den 27 februari 1886. Johan Anton Johansson /bom /

 

Wittnar N.J Eriksson  Olof Jonsson/bom/.

Härmed till alla delar nöjda. Dag som ovan Anders Bernhard Johansson

Hustrun Eva Gustava Backlund.

Wittnar N.J Eriksson,   Olof Jonsson /bom/.

 

 

Efter uppläsande härav och sedan antecknat blivit att Anders Bernhard Johansson och hans

hustru Eva Backlund förut denna dag under § 33 i lagfartsprotokollet erhållit lagfart

å 9/128 mantal No:2 Siksele i Lycksele socken fann Häradsrätten skäligt att uti samma fastighet bevilja inteckning  Johan Anton Johansson till säkerhet för de undantagsförmåner,

som uti ovan intagna avhandling blivit honom tillförsäkrade varom bevis avhandlingen

åtecknades, År och dag som ovan.

 

På Härads Rättens vägnar.

August Nygren

 Tillbaka.